اطلاعات تماس
دفتر مرکزی
آدرس: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان ۱۹ (سوم فلز تراش)، نبش کوچه شمس و پیمان، پلاک ۱ و ٣
تلفن تماس :
۹۸-۲۱-۵۵۲۴۴۸۷۸+
۹۸-۲۱-۵۵۲۴۸۹٣۹+
۹۸-۲۱-۵۵۲۴۷۲۵۱+
۹۸-۲۱-۵۵۲۷۱٠۹۴+
۹۸-۲۱-۵۵۲۷۱٠۹۵+

فکس:

۹۸-۲۱-۵۵۱۷۷۶۱۲

ایمیل:

info@Parscaster.com
Sales@Parscaster.com
کارخانه
آدرس: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان،
گلشن ۱۵، پلاک ۱۱ , ۱٣
تلفن تماس :
۹۸-۲۱-۵۶۲٣۱۶٣۲+
۹۸-۲۱-۵۶۲٣۱۶٣٣+
فکس:
۹۸-۲۱-۵۶۲٣۱۶٣۴+
TOP