از خزر تا خلیج فارس با محصولات چرخ پارس

نمایشگاه صنعت (سال 1401)